Xi Chu BaWang [Model ES-1066]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Xi Chu BaWang [Model ES-1066] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd

(Xi Chu BaWang)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1066]

SOURCES
Game's ROM.