LoginRegisterContact

Xi Chu BaWang [Model ES-1066]

Nintendo Famicom cart. published by Waixing Computer & Technology

Xi Chu BaWang [Model ES-1066] screenshot

Listed and emulated in MAME.

???? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd
(Xi Chu BaWang)

TECHNICAL

[Model ES-1066]

SOURCES

Game's ROM.