Whang Zhe Wu Shuang [Model NJ094]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): whangzws

DESCRIPTION

王者无双 © 200? Nanjing.

(Whang Zhe Wu Shuang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ094

SOURCES
Game's ROM.