Wan Nyan Doubutsu Byouin [Model AGB-BWDJ-JPN]

The Nintendo GBA Game by TDK Core

Wan Nyan Doubutsu Byouin [Model AGB-BWDJ-JPN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): wannyan wannyana

DESCRIPTION

[HANDHELD] Nintendo GBA Game

Wan Nyan Doubutsu Byouin © 2003 TDK Core

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: AGB-BWDJ-JPN

SOURCES
Game's ROM.