Tian Shen Zhi Jian [Model ES-1112]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Tian Shen Zhi Jian)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1112]

SOURCES
Game's ROM.