Tang Bo Hu Dian Qiu Xiang [Model NJ069]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Tang Bo Hu Dian Qiu Xiang [Model NJ069] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): tbhdqx

DESCRIPTION

唐伯虎点秋香 © 200? Nanjing.

(Tang Bo Hu Dian Qiu Xiang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ069

SOURCES
Game's ROM.