Super Nobunaga no Yabou - Zen-Koku-Ban [Model SHVC-NZ]

Nintendo Super Famicom Cart. published 26 years ago by KOEI

Super Nobunaga no Yabou - Zen-Koku-Ban [Model SHVC-NZ] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): nobuzenk

DESCRIPTION

Super Nobunaga no Yabou - Zen-Koku-Ban © 1993 Koei

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: SHVC-NZ

SOURCES
Game's ROM.