Shinchou Kouki [Model SHVC-NT]

A 25-year-old Nintendo Super Famicom Cart. by Yanoman Games

Shinchou Kouki [Model SHVC-NT] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shinkouk shinkoukra

DESCRIPTION

Shinchou Kouki © 1993 Yanoman Games

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: SHVC-NT

SOURCES
Game's ROM.