San Guo Zhi - Qun Xiong Zheng Ba [Model CN-21]

The Nintendo Famicom Cart. by Asder Soft.

San Guo Zhi - Qun Xiong Zheng Ba [Model CN-21] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

San Guo Zhi - Qun Xiong Zheng Ba © 199? Asder Soft.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: CN-21

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015