San Guo Zhi - Lu Bu Zhuan [Model NJ040]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

San Guo Zhi - Lu Bu Zhuan [Model NJ040] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

三国志吕布传 © 200? Nanjing.

(San Guo Zhi - Lu Bu Zhuan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ040

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015