San Guo Zhi - Lu Bu Zhuan [Model NJ040]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

San Guo Zhi - Lu Bu Zhuan [Model NJ040] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): sanguolv

DESCRIPTION

三国志吕布传 © 200? Nanjing.

(San Guo Zhi - Lu Bu Zhuan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ040

SOURCES
Game's ROM.