Sai Er Da Chuan Shuo - Shen Qi De Mao Zi [Model NJ056]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Sai Er Da Chuan Shuo - Shen Qi De Mao Zi [Model NJ056] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zeldac

DESCRIPTION

塞尔达传说-神奇的帽子 © 200? Nanjing.

(Sai Er Da Chuan Shuo - Shen Qi De Mao Zi)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ056

TRIVIA

Title translates from Chinese as "The Legend Of Zelda: The Minish Cap".

SOURCES
Game's ROM.