Rockman 7 - Shukumei no Taiketsu! [Model SHVC-A7RJ-JPN]

A 23-year-old Nintendo Super Famicom Cart. by Capcom

Rockman 7 - Shukumei no Taiketsu! [Model SHVC-A7RJ-JPN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): rockman7 rockman7p

DESCRIPTION

Rockman 7 - Shukumei no Taiketsu! © 1995 Capcom Company, Limited.

Goodies for Rockman 7 - Shukumei no Taiketsu! [Model SHVC-A7RJ-JPN]
Click to enlarge
(members only)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SHVC-A7RJ-JPN

TRIVIA

Rockman 7 was released on March 24, 1995 in Japan.

STAFF

Producer: Tokuro Fujiwara (Professor F)
Freeze Man: Shiegeaki Sakamoto
Planner: Yoshihisa Tsuda (Hisayoshi), Ryo Miyazaki (R. Chu Ryo), Riccardo Cangini, Monji, Masayoshi Kurokawa (P. Taro)
Junk Man: Jun Akiba
Object Designer: Keiji Inafune (Inafking), Toshifumi Ōnishi (Toshi-Chang), Hayato Kaji (H.K), Kazunori Tazaki (Ikki), X Man, Okon, Ma2, Black, Nobuyoshi Mihara (Nobu), R.Y., Mizu, Tomoyuki Hashinaga (841 Nagger), Akihiro Notsu (Nottsu Man), Monkey‑Kick, Nafu, Kaji Yan, 2m50cm Man, Tatsuya Yoshikawa (Tatsunoko)
Burst Man: Keishi Tsuchiya
Scroll Designer: Miki Kijima (M.Prost), Loans R., Natsue Ueda (Natsu), Yasuto Takahashi (Yas), Akemi Shimokawa (Shimo Chan), Mayumi Yoshioka (Imuyam), Nor, Roman Y., Nariko Suyama (Okiran), Jun Li, Cosmo, Minako, T.A., Shizu, Hashi, Akemi Iwasaki (Zizi), Shigeomi Okamura (Shige Chan), Moota, G‑Jyan
Cloud Man: Isao Nakagiri
Special Designer: Hitomi Yoshimasa, Hiroaki Sugawara, Tomoko Tanabe, Masatoshi Yamazaki, Madoka Ayabe, Mayumi Ito, Miwa Kikuchi, Masaomi Shimono, Makoto Ohkawara, Kyosuke Harada, Noriyoshi Takahashi, Kunihiro Kaneda, Hiroyoshi Nakanishi, Kenta Yatsuda, Daisuke Hanai, Katsuya Onose, Susumu Matsunaga, Satoko Nogi, Hirofumi Yamauchi, Hitoshi Takehana, Mie Iida, Tsutomu Nagai, Yuka Takeda, Kenji Ito, Maiko Miyaji, Saori Tsubaki, Yusuke Watanabe, Hideto Kishimoto, Haruo Kubo, Ai Nadatani, Sayo Ohsawa, Akiko Iinuma
Spring Man: Akira Ito
Programmers: Keiji Kubori (Sabori), Shinya Ikuta (Ikuthan), Kazuhiro Tsuchiya (Tsucchie), Mitsunori Sakano (Saka), Toshi, Nao
Slash Man: Yoichi Amano
Sound Composer: Tatsuya Nishimura (T.Anie.N), Yuuko Takehara (Yuk), Toshihiko Horiyama (Krsk), Makoto Tomozawa (V-Tomozoh), Hiroshi Shimada (Kan), Noriko Ando (Apple Z), Atsushi Mori (More Rich), Nariyuki Nobuyama (Narinari), Ippo Yamada (Ippo)
Shade Man: Tetsuya Watada
Special Thanks: Helper L., Helper M., Astro Kokizo, Sho Tsuge (Tsugezo), Masako Honma (Manashi), Satoshi Ukai (Ukabin), Meekan, Takepong, Qchan, Toyokichi, Maeshi, Miyau, 882
Turbo Man: Takashi Kino

SOURCES
Game's ROM.