Pachinko Do Tsu Kazan KR

The Pachinko by Kyoraku Sangyo

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[BALL-OP] Pachinko

ぱちんこ 怒ッ火山 © 2004 Kyoraku Sangyo.

(Pachinko Do Tsu Kazan)

TECHNICAL INFORMATION

KR