Ninku Gaiden - Hiroyuki Daikatsugeki [Model G-3377]

A 23-year-old Sega Game Gear Game by SEGA Enterprises

Ninku Gaiden - Hiroyuki Daikatsugeki [Model G-3377] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): ninkug

DESCRIPTION

Ninku Gaiden - Hiroyuki Daikatsugeki © 1995 Sega Enterprises, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

[Model G-3377]

STAFF

Producer : Katsuhiro Hasegawa
Director : Naoyoshi Yoshida
Planner : Takeshi Tanaka
Designer : Yoichi Takano, Tetsuya Nakamura, Yoko Inao
Programmer : Kenji Sakurai, Toru Maruyama, Yoshihiko Toyoshima
Sound Director : Tatsuyuki Maeda, Shigeaki Irie (USP)
Sound Programmer : Junya Kosakai
Sound Composer : Eisaku Nanbu (USP)
Special Thanks : Shueisha, Pierrot Project

SOURCES
Game's ROM.