Ninku Gaiden - Hiroyuki Daikatsugeki [Model G-3377]

The Sega Game Gear Game by SEGA Enterprises, Ltd.

Ninku Gaiden - Hiroyuki Daikatsugeki [Model G-3377] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[HANDHELD] Sega Game Gear Game

Ninku Gaiden - Hiroyuki Daikatsugeki © 1995 Sega Enterprises, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

[Model G-3377]

STAFF

Producer : Katsuhiro Hasegawa
Director : Naoyoshi Yoshida
Planner : Takeshi Tanaka
Designer : Yoichi Takano, Tetsuya Nakamura, Yoko Inao
Programmer : Kenji Sakurai, Toru Maruyama, Yoshihiko Toyoshima
Sound Director : Tatsuyuki Maeda, Shigeaki Irie (USP)
Sound Programmer : Junya Kosakai
Sound Composer : Eisaku Nanbu (USP)
Special Thanks : Shueisha, Pierrot Project

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on January 11, 2013