Mo Jie Ta Shi [Model NJ057]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Mo Jie Ta Shi [Model NJ057] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): mojiets

DESCRIPTION

魔界塔士 © 200? Shenzhen Nanjing.

(Mo Jie Ta Shi)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ057

SOURCES
Game's ROM.