Mo Jie Ba Zhu [Model NJ079]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Mo Jie Ba Zhu [Model NJ079] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): mojiebz

DESCRIPTION

魔界霸主 © 200? Nanjing.

(Mo Jie Ba Zhu)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ079

SOURCES
Game's ROM.