Mo Huan Shi Jie [Model NJ077]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Mo Huan Shi Jie [Model NJ077] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): mhsj

DESCRIPTION

魔幻世界 © 200? Nanjing.

(Mo Huan Shi Jie)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ077

SOURCES
Game's ROM.