Mo Huan Shi Jie [Model NJ077]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Mo Huan Shi Jie [Model NJ077] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

魔幻世界 © 200? Nanjing.

(Mo Huan Shi Jie)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ077

SOURCES
Game's ROM.