Mini Moni. - Eigo de Asobundapyon! [Model HPC-6122]

A 15-year-old Sega Pico Game by SEGA Toys

Mini Moni. - Eigo de Asobundapyon! [Model HPC-6122] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): minimoea

DESCRIPTION

Mini Moni. - Eigo de Asobundapyon! [Model HPC-6122] © 2003 Sega Toys

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.