Meng Huan Xian Jing

The Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Meng Huan Xian Jing screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): menghxj

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Meng Huan Xian Jing © 199? HengGedianzi.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.