Kou Dai Zuan Shi [Model NJ010]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Kou Dai Zuan Shi [Model NJ010] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): kdzs

DESCRIPTION

口袋钻石 © 200? Nanjing

(Kou Dai Zuan Shi)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ010

SOURCES
Game's ROM.