Kou Dai Guai Shou - Fei Cui Ban [Model KT-1063]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kdgsfc

DESCRIPTION

Kou Dai Guai Shou - Fei Cui Ban © 19?? Shenzen Jincota.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: KT-1063

SOURCES
Game's ROM.