Kou Dai Guai Shou

The Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Kou Dai Guai Shou screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): koudaigs koudaig2

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Kou Dai Guai Shou © 19?? HengGedianzi.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.