Kou Dai Bao Shi - Yin [Model NJ004]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Kou Dai Bao Shi - Yin [Model NJ004] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kdbsyin

DESCRIPTION

口袋宝石-银 © 200? Nanjing.

(Kou Dai Bao Shi - Yin)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ004

SOURCES
Game's ROM.