Kou Dai Bao Shi - Lan [Model NJ001]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Kou Dai Bao Shi - Lan [Model NJ001] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kdbslan

DESCRIPTION

口袋宝石-蓝 © 200? Nanjing.

(Kou Dai Bao Shi - Lan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ001

SOURCES
Game's ROM.