Kou Dai Bao Shi - Jin [Model NJ003]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Kou Dai Bao Shi - Jin [Model NJ003] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kdbsjin

DESCRIPTION

口袋宝石-金 © 200? Nanjing.

(Kou Dai Bao Shi - Jin)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ003

SOURCES
Game's ROM.