Jue Dai Shuang Jiao [Model NJ060]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Jue Dai Shuang Jiao [Model NJ060] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

绝代双骄 © 200? Nanjing.

(Jue Dai Shuang Jiao)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ060

SOURCES
Game's ROM.