Ji Jia Zhan Shi

A 22-year-old Nintendo Famicom Cart. by XianFeng Katong

Ji Jia Zhan Shi screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): jijiazs jjzsa jjzsb jjzsc jjzsd jjzse jjzsf

DESCRIPTION

Ji Jia Zhan Shi © 1996 XianFeng Katong.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.