Huo Yan Shi Zhe

A Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Huo Yan Shi Zhe screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): huoyansz

DESCRIPTION

Huo Yan Shi Zhe © 199? HengGedianzi.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.