Hun Dun Shi Jie [Model ES-1115]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Hun Dun Shi Jie [Model ES-1115] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hdsj hdsja hdsjh

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? © 2006 Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Hun Dun Shi Jie)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1115]

SOURCES
Game's ROM.