Hu Lu Jin Gang [Model NJ039]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Hu Lu Jin Gang [Model NJ039] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hulujg

DESCRIPTION

葫芦金刚 © 200? Nanjing.

(Hu Lu Jin Gang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ039

SOURCES
Game's ROM.