He Xin Wei Ji [Model NJ075]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

He Xin Wei Ji [Model NJ075] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

核心危机 © 200? Nanjing.

(He Xin Wei Ji)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ075

SOURCES
Game's ROM.