He Xin Wei Ji [Model NJ075]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

He Xin Wei Ji [Model NJ075] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hxwj

DESCRIPTION

核心危机 © 200? Nanjing.

(He Xin Wei Ji)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ075

SOURCES
Game's ROM.