He Jin Feng Bao [Model NJ101]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

He Jin Feng Bao [Model NJ101] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hejinfb

DESCRIPTION

合金风暴 © 200? Nanjing.

(He Jin Feng Bao)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ101

SOURCES
Game's ROM.