Gu Mu Li Ying [Model NJ066]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Gu Mu Li Ying [Model NJ066] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): gumuli

DESCRIPTION

古墓丽影 © 200? Nanjing.

(Gu Mu Li Ying)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ066

STAFF

Developed by: Nice Code Software

SOURCES
Game's ROM.