Gu Mu Li Ying [Model NJ066]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Gu Mu Li Ying [Model NJ066] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

古墓丽影 © 200? Nanjing.

(Gu Mu Li Ying)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ066

STAFF

Developed by: Nice Code Software

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015