Final Fantasy IV - Guang Yu An Shui Jing Fen Zheng [Model NJ098]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd. (PIRATE GAME)

Final Fantasy IV - Guang Yu An Shui Jing Fen Zheng [Model NJ098] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Final Fantasy IV 光与暗 水晶纷争 © 200? Nanjing.

(Final Fantasy IV - Guang Yu An Shui Jing Fen Zheng)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ098

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015