Dong Fang De Chuan Shuo Zhi - Feng Yin Dao [Model NJ072]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Dong Fang De Chuan Shuo Zhi - Feng Yin Dao [Model NJ072] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

东方的传说之-封印岛 © 200? Nanjing.

(Dong Fang De Chuan Shuo Zhi Feng Yin Dao)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ072

STAFF

Developed by: Nice Code

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015