Da Hua Shui Hu [Model NJ100]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Da Hua Shui Hu [Model NJ100] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): dahuash

DESCRIPTION

大话水浒 © 200? Nanjing.

(Da Hua Shui Hu)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ100

SOURCES
Game's ROM.