Da Hua Shui Hu [Model NJ100]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Da Hua Shui Hu [Model NJ100] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

大话水浒 © 200? Nanjing.

(Da Hua Shui Hu)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ100

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015