CR Jumanji [G]

The Pachinko by Fuji Shogi

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[BALL-OP] Pachinko

CR Jumanji [G] © 2007 Fuji Shogi Company, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

Frame model: Pallet Cube