Chong Wu Gao Da Zhan Ji [Model NJ088]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Chong Wu Gao Da Zhan Ji [Model NJ088] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

宠物高达战记 © 200? Nanjing.

(Chong Wu Gao Da Zhan Ji)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ088

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015