Chong Wu Gao Da Zhan Ji [Model NJ088]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Chong Wu Gao Da Zhan Ji [Model NJ088] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): cwgdzj

DESCRIPTION

宠物高达战记 © 200? Nanjing.

(Chong Wu Gao Da Zhan Ji)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ088

SOURCES
Game's ROM.