Ba Bao Qi Zhu - Li Jian Ba Quan Zhuan [Model ES-1067]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): babaoqiz

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

八宝奇珠 里见八犬传 © 199? Waixing.

(Ba Bao Qi Zhu - Li Jian Ba Quan Zhuan)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1067]

SOURCES
Game's ROM.