Zhen Shi Hun - Hun Zhi Li Ren [Model NJ042]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Zhen Shi Hun - Hun Zhi Li Ren [Model NJ042] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

真侍魂-魂之利刃© 200? Nanjing

(Zhen Shi Hun - Hun Zhi Li Ren)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ042

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015