Tai Kong Huan Xiang [Model NJ016]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Tai Kong Huan Xiang [Model NJ016] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

太空幻想 © 200? Nanjing.

(Tai Kong Huan Xiang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ016

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015