Shui Hu Shen Shou [Model NJ019]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Shui Hu Shen Shou [Model NJ019] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

水浒神兽 © 2004 Nanjing.

(Shui Hu Shen Shou)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ019

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015