Mo Huan Shi Jie [Model NJ077]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Mo Huan Shi Jie [Model NJ077] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

魔幻世界 © 200? Nanjing.

(Mo Huan Shi Jie)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ077

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015