Kou Dai Bao Shi - Lan [Model NJ001]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Kou Dai Bao Shi - Lan [Model NJ001] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

口袋宝石-蓝 © 200? Nanjing.

(Kou Dai Bao Shi - Lan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ001

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015