Kou Dai Bao Shi - Hong [Model NJ002]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Kou Dai Bao Shi - Hong [Model NJ002] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

口袋宝石-红 © 200? Nanjing.

Kou Dai Bao Shi - Hong

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ002

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015