Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan [Model NJ031]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan [Model NJ031] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

金庸群侠传-书剑江山 © 200? Nanjing

(Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ031

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015