Jian Xia Qing Yuan [Model KT-1020]

The Famicom Game by Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

Jian Xia Qing Yuan [Model KT-1020] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

剑侠情缘 © 19?? Shenzen Jincota.

(Jian Xia Qing Yuan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: KT-1020

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015