Huan Xiang Chuan Shuo [Model NJ058]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Huan Xiang Chuan Shuo [Model NJ058] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

幻想传说 © 200? Nanjing.

(Huan Xiang Chuan Shuo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ058

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015