Hu Lu Jin Gang [Model NJ039]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Hu Lu Jin Gang [Model NJ039] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

葫芦金刚 © 200? Nanjing.

(Hu Lu Jin Gang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ039

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015