He Xin Wei Ji [Model NJ075]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

He Xin Wei Ji [Model NJ075] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

核心危机 © 200? Nanjing.

(He Xin Wei Ji)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ075

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015