Fushigi no Dungeon 2 - Fuurai no Shiren [Model SHVC-AAXJ-JPN]

The Super Famicom Game by Chun Soft

Fushigi no Dungeon 2 - Fuurai no Shiren [Model SHVC-AAXJ-JPN] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Super Famicom Game

Fushigi no Dungeon 2 - Fuurai no Shiren © 1995 Chun Soft

TECHNICAL INFORMATION

Cartridge ID: SHVC-AAXJ-JPN

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on April 14, 2013